KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINDA SOSYAL SERMAYENİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ali ERBAŞI

Öz


Bu araştırmanın amacı, çalışanların sahip oldukları sosyal sermaye düzeylerinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen ve Konya ilinde faaliyet gösteren konaklama sektöründeki 168 çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket tekniği kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sosyal sermayenin sanal kaytarma davranışı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.