DAĞCILIK SPORUNUN STRATEJİK BİLİNCE ETKİSİ: BİR TIRMANIŞ SENARYOSU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Kürşat ÖZDAŞLI, Hamza KANDEMİR

Öz


Stratejik bilinç, gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde yapmakta olduğumuz işlerde çevresel
etkilerin farkında olmak, rekabet algılamasına sahip olmak ve gelişim ve dönüşümle ilgili
bilinç düzeyine sahip olmak anlamına gelmektedir. Bir turizm alanı olarak da görülen dağ‐
cılık sporu doğal ortamda ve çoğu zaman zor koşullar altında yapılan bir spor faaliyetidir.
Bu faaliyet gerçekleştirilirken ciddi planlama, uygulama ve neticelendirme süreçleri içer‐
mektedir. Dağcılık yapan bir bireyle ilgili bu spor dalı stratejik yönetimin temel öğelerin‐
den biri olan stratejik bilinç düzeyinin artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu çalışmada, ya‐
pıldığı varsayılan örnek bir tırmanma senaryosu üzerinden tırmanış öncesi, sırası ve son‐
rası süreçlerde gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin stratejik bilinç düzeyinin artışına na‐
sıl katkı yapılacağı incelenmiştir. Sonuç olarak; dağcılık sporu kapsamında yapılan tırma‐
nışların bireylerin stratejik bilinç düzeyine katkı yapacak birçok içeriğe sahip olduğu gö‐
rülmüştür. Örneğin, tırmanışın hazırlık aşamasında gerçekleştirilen çevresel analizler, tır‐
manış sürecinde karşılaşılan sorunlara karşı geliştirilen taktikler bireyin stratejik bilinç se‐
viyesini artırıcı etki yapacaktır.

Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.