MARKA KONUMLANDIRMADA SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ ETKİSİ: İSTANBUL İLİNDEKİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Elif ÖZER

Öz


Değişen rekabet anlayışı ve tüketici talepleri ile birlikte işletmelerin sosyal sorumluluk ça‐ lışmaları artmaktadır. Günümüz tüketicileri özellikle çevreye ve toplumsal sorunlara karşı  duyarlı olan sosyal sorumluluk bilincindeki işletmeleri tercih etmektedirler. Değişen talep  doğrultusunda işletmelerin çoğu toplum, çevre ve tüketici çıkarlarını gözeterek faaliyetle‐ rine devam etmektedirler. Bu bağlamda işletmelerin sosyal sorumluluk kampanyalarında  yer almaları tüketicilerin gözünde olumlu bir imaj çizmektedir. Eko turizm, sürdürülebilir  turizm gibi çevreye duyarlı turizm çeşitlerinin artması turizm sektöründe de çevreye du‐ yarlı  tüketici  anlayışının  yerleştiğini  göstermektedir. Değişen  tüketici  bilinci  bağlamında  çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmakta olan zincir işletmelerden biri de yiye‐ cek içecek işletmeleridir.  Araştırmanın  temel amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren  zincir  restoran markalarının konumlandırmada sosyal sorumluluk kampanyalarının etkisini ince‐ leyerek ilgili alandaki bilgi birikimine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda yazın ta‐ raması yapılarak marka konumlandırma ve sosyal sorumluluk kampanyaları hakkında bilgi  toplanmıştır. Araştırma için gereksinim duyulan veriler İstanbul ilindeki zincir restoranları  tercih eden yerli tüketiciler üzerinde ankete dayalı bir alan araştırması yapılarak derlen‐ miştir.  Araştırmada  İstanbul  ilindeki  tüketicilerin  sosyal  sorumluluk  bilincine  sahip  olup  olmadıkları, sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen zincir yiyecek içecek işletmelerini  tercih edip etmedikleri ve bu markaları zihinlerinde nasıl canlandırdıkları tespit edilmiştir

Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.